Havuz Dezenfeksiyon

Havuz Dezenfeksiyon

Havuz Dezenfeksiyon Sistemleri

Havuz Dezenfeksiyon ; Yüzme havuz içindeki mikrobik kirliliklere sürekli pislendiğinden, temiz suda ve havuz suyunda, hazırlama aşamasında desteklenen etkili bir dezenfeksiyon zorunludur. Etkili dezenfeksiyon 104 adet Pseudomonas aeruginosa’nın 30 s içinde yok edileceği etki esas alınmıştır. Havuz suyunda dezenfeksiyon maddelerinin etkisi diğer kimyasal etkisi ile bozulmamalıdır. Havuz suyunun dezenfeksiyonunda kullanılabilecek malzeme ve metodlar TS 266 veya aynı grup bir standarta başkaca malzemenin kullanımı kesin olarak yasaktır.

Yüzme havuz içindeki mikrobik kirliliklere sürekli pislendiğinden, temiz suda ve havuz suyunda, hazırlama aşamasında desteklenen etkili bir dezenfeksiyon zorunludur. Etkili dezenfeksiyon 104 adet Pseudomonas aeruginosa’nın 30 s içinde yok edileceği etki esas alınmıştır. Havuz suyunda dezenfeksiyon maddelerinin etkisi diğer kimyasal etkisi ile bozulmamalıdır. Havuz suyunun dezenfeksiyonunda kullanılabilecek malzeme ve metodlar TS 266 veya aynı grup bir standarta başkaca malzemenin kullanımı kesin olarak yasaktır.
Klor Gazı Metodu
Bu metoddan gaz halinde (Düşük basınçlı kaplarda) klor kullanımı anlaşılır. Güvenlik nedeniyle daima özel bir klor gaz odacığı gerektirir. Klor gaz enjektörleri, emniyet açısından vakum prensibine göre çalışmalıdır. Yüzme havuzlarında klor gazını doğrudan vermek gerekir. Bir enjektör yardımıyla klor gazı ve su karışımından elde edilen klor eriyiği havuza verilir. Bu eriyik suyun suya ilavesi ile suda HCl tuz ruhu oluşur. Buda suyun pH’sını düşürür. Havuz suyundaki asit kapasitesi yeterli ise su klor eriyiğinde bulunan HCl ile nötrlenir. Karbonat sertliği yeterli değilse oluşacak HCl’yi nötrlemek için asitli klor eriyiği mermer çakılı doldurulmuş kaptan geçirilmelidir. Klor gazı dozaj tesisinde dozajın kesilmemesi için tüp değişimi otomatik olarak sağlanan bir sisteme ihtiyaç vardır. Klor gazı dozaj cihazlarının montajı, işletmesi ve çalıştırılması güvenli olmalıdır.
Sodyum Hipoklorit Metodu
Havuz suyu dezenfeksiyonu için piyasada satılan 150 g/l konsantrasyonda sodyum hipoklorit çözeltisi NaOCl eriyiğinin dayanıklılığı sınırlıdır. Işığın, ısının dalgalanmalarının etkisi ile havuz suyundaki sodyum hipoklorit sürekli azalmaktadır. Buna dozajlama ve depolama sırasında dikkat etmek gerekir. Sodyum hipoklorit eriyiğinin filtre edilmiş suya verilmesi dozaj pompası ile olur. Su sert olursa NaOCl aşılama enjetörünü tıkayabilir. Ayrıca havuz suyunun pH değerini sürekli olarak yükseltir. pH değerinin ayarı için yeterli aside ihtiyaç vardır. Dozaj kaplarının boş kalmaması için bir ikaz düzeneği bulunmalıdır. Depolama süresi sınırlıdır ve yavaş yavaş ayrışarak etkili klor oranı düşer.
Kalsiyum Hipoklorit Metodu
Kalsiyum hipoklorit (granülat, tablet) en az % 65 Ca(ClO)2 ve % 5-10 su içermelidir. Kalsiyum hidroksit ve kalsiyum karbonat olarak ayrıca %7 çözülmemiş madde bulunabilir. Kalsiyum hipoklorit %1-5’lik çözelti halinde uygulanmalıdır. Çözelti alkaliktir ve havuzdaki su sert ise kalsiyum karbonat oluşumuyla beraber havuzda çökelme artar, aşılama enjektöründe tıkanmaya yol açar. Havuz Dezenfeksiyon
Kullanım Yerinde Üretilen Klor Gazı Metodu
Bu tür tesislerde sodyum klorür elektrolizi ile klor gazı elde edilerek su hazırlık işlemlerinin dezenfeksiyon aşamasında kullanılır. Tuz depolanması sebebiyle önemli bir güvenlik problemi ortadan kalkar ve klor yalnızca ihtiyaç kadar üretilir. Elektroliz sonucu bazik bir eriyik elde edilir. Bu bazik eriyik istenirse pH nötrlemek için kullanılır veya deşarj edilir. Bu proseste yalnızca elementer klor gazı havuza verilir. Elektroliz sonucu ortaya çıkan hidrojen gazı ortamdan uzaklaştırılır.
Bir enjektör yardımıyla klor gazı ve su karışımından elde edilen klor eriyiği havuza verilir. Bu eriyik suya ilavesi ile suda HCl tuz ruhu oluşur. Buda suyun pH’sını düşürür. Havuz suyundaki asit kapasitesi yeterli ise su klor eriyiğinde bulunan HCl ile nötrlenir. Karbonat sertliği yeterli değilse oluşacak HCl’yi nötrlemek için asitli klor eriyiği mermer çakılı ve dondurulmuş kaptan geçirilmelidir.
Kullanım Yerinde Sodyum Hipoklorit Üretimi Metodu
Sodyum klorür çözeltisinin elektrolizi ile sodyum hipoklorit doğrudan kullanım yerinde elde edilir. Çözeltinin konsantrasyonu 2-9 gr/l Cl2 olmalıdır. Aynı işlem deniz suyu kullanan havuzlarda veya havuz suyunun tuzlandırılması ile dolaşımdaki suyun bir kısmının elektroliz hücresinden geçirilmesi şeklinde de uygulanır. Elektroliz sonucu ortaya çıkan hidrojen ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Sodyum hipoklorit eriyiğinin filtre edilmiş suya verilmesi dozaj pompası ile olur su sert olursa NaOCl aşılama enjektörünü tıkayabilir. Ayrıca havuz suyunun pH değerini sürekli olarak yükseltir. pH değerinin ayarı için yeterli aside ihtiyaç vardır.
Su Hazırlık Kombinasyonu
Topaklama, Filtrasyon, Ozonlama, Absorpsiyon Filtrasyonu, Klorlama
Bu kombinasyon bütün yüzme ve masaj havuzu çeşitlerinde kullanılabilir. Metodun aşamaları şöyledir;
1. Topaklama (Flokulasyon): Demi (III)’lü veya Alüminyum tuzlu flokulasyon şke kollodial çözeltili kirliliğin stabilitesinin bozulması, topaklanması ve ortho-fosfat olarak çöktürülmesidir. Bu proses için ham suyun pH değeri (flok malzemesinin cinsine bağlı olarak) sınırlarda (istenen sahada) tutulmalıdır.
2. Filtrasyon: Floklanmış maddeler ve her türden kirlilik filtrede tutularak sistemden uzaklaştırılır.
3. Ozonlama: Suyun içindeki partüküllerin kimyasal oksidasyonla ve virüslerin tesirsizleşmesi için ozonla muameleye girmesi ve mikroorganizmaların havuza ulaşımının kesin olarak su hazırlık aşamasında engellenmesidir. Bunun için filtre edilmiş suya ozon verilir. Ozonlamanın başarısı için reaksiyon tankına ihtiyaç vardır. Reaksiyon süresi ve diğer taleplere işlemin başarısı için uyulması zorunludur.
4. Absorpsiyon filtrasyonu (aktif kömürlü filtrasyon) : Aktif kömürlü filtre ile ozonla indirgenmiş kirliliğin uzaklaştırılmasıdır. Okside edilmiş kirlilikler tutulur, klorun yan reaksiyon ürünleri ve ozonla olan muamelesinden arta kalan artıklar uzaklaştırılır.
5. Klorlama: Önceki işlemlerden geçmiş suya klor verilerek işlem kombinasyonu tamamlanır ve temiz su havuza verilir.
Ozon kademeli kombinasyon için yükleme faktörü k=0,6 m3 ve temiz su kapasitesi kişi başına 1,67 m3 alınır.
Topaklama, filtrasyon, Ozonlama, Absorpsiyon filtrasyonu, Klorlama metod kombinasyonunun açılımı: Havuz Dezenfeksiyon
 • Topaklama + filtrasyon
 • Ozonlama + oksidasyon
 • Aktif kömürlü Absorpsiyon filtrasyonu
 • Dezenfeksiyon + oksidasyon
 • pH değeri ve asit kapasitesi ayarı
 • Seyreltme (Temiz su ilavesi) + yeni dolum zamanı
 • Havuz temizliği (dip ve taban temizliği) şeklindedir.
Havuzda Suyunda Kullanılan Kimyasal Grupları:
 • Filtre temizleme kimyasalları 
 • Yer yüzey temizleme kimyasalları 
 • Klor grubu dezenfektanlar 
 • Yosun Önleyiciler 
 • Topaklayıcılar ve Çöktürücüler 
 • pH düzenleyiciler 
 • Klorsuz şoklama ürünleri 
 • Kışlık bakım ürünleri 
 • ŞİRİNLER HAVUZ